Contact Us

We're Hiring!!

รายละเอียดงาน
•  วางแผนการผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการโฆษณาให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
•  วาง Concept กำหนดภาพรวม และจุดประสงค์ ที่ต้องการสื่อสารในคลิปวิดีโอก่อนที่จะทำการผลิต
•  ดูแลควบคุมคุณภาพของการผลิตสื่อวิดีโอให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ แปลกใหม่ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ
•  กำกับดูแลในทุกขั้นตอนของการผลิตสื่อดิจิทัล
•  แก้ไข และหาวิธีป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในขั้นตอนก่อนผลิต (Pre-Production) ขณะผลิต (Production) และหลังผลิต (Post-Production)
•  นำเสนอผลงาน รายงานแผนการทำงาน และรายงานปัญหาในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
•  ใส่ใจรายละเอียดในขั้นตอนของการผลิตสื่อ รามถึงต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะนำผลงานออกสู่สาธารณะ
•  ตรวจสอบความถูกต้อง และลิขสิทธิ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะนำมาผลิตสื่อดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ (Font), เพลง (Music), เครื่องหมายการค้า (Logo),
   ลายเส้น (Figure), รูปภาพ และคลิปวิดีโอที่ไม่ได้ถ่ายทำเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
•  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
•  มีความรู้ และเข้าใจสายงานโปรดักชั่นส์ ตัดต่อ, Motion graphic, Sound Effect และองค์ประกอบต่าง ๆ ของคลิปวิดิโอ
•  มีความรู้เรื่องการผลิตคลิปวิดีโอหลากหลายประเภท
•  มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลิตผลงานที่ดีให้กับองค์กรอยู่เสมอ
•  มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ
•  มีความรู้ และเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญา
•  มีทัศคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
รายละเอียดงาน
•  วางแผนผลิตคอนเทนต์ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ส่งเสริมแบรนด์ และทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Video, Infographic, Motion Graphic
•  ดูภาพรวมของคอนเทนต์
•  ประสานงานและหารือร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทาง เนื้อหา และรูปแบบของ Content
•  ติดตามข่าวสาร และคอยอัปเดตเทรนด์อยู่ตลอดเวลา
•  ดูแลคุณภาพของเนื้อหา ให้มีความถูกต้อง มีความน่าสนใจ
•  ต้องมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรอย่างดี เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยง Content
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
•  เพศใดก็ได้ ชาย หญิง LGBTQ
•  อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่ไม่จำกัดคณะ ดูที่ผลงาน)
•  จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•  มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
•  สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพ (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
•  มีความตรงต่อเวลา ทำงานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
•  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สร้าง Content แปลกใหม่ หรือก้าวทันกระแส และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนที่เข้าใจได้ง่าย
•  มีความละเอียด เขียนภาษาไทยถูกตามหลักไวยากรณ์
•  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรดักชั่น และสามารถออกกองได้
•  มีทักษะการเขียนสคริปต์
•  หากมีประสบการณ์ทำงานรายการโทรทัศน์หรือสำนักข่าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•  มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้
รายละเอียดงาน

•  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
•  วางแผนการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
•  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการตลาด
•  ให้ข้อมูลลูกค้าทางสื่อออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ
•  ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
•  อัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•  เพศใดก็ได้ ชาย หญิง LGBTQ
•  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านบริหาร การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•  มีประสบการณ์ตรง 2-5 ปี
•  ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word ได้ดี
•  มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก คล่องแคล่ว และมีทักษะในการเจรจาที่ดี
•  หากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

• เสนอไอเดียในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอร่วมกับทีมโปรดักส์ชั่น 

• ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตัดต่อคลิปวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย (สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร, รายการ Youtube : ขำขัน รีวิว ความงาม ไลฟ์สไตล์,

สื่อโฆษณา, MVฯลฯ)

• ใส่ความสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ในผลงาน

• ปรับโทนสีคลิปวิดีโอให้มี Mood & Tone ที่สวยงาม  

• ใส่ Text, Effect, Transition, Subtitle, Sound effect 

• ตรวจเช็คภาพรวมและความถูกต้องในคลิปวิดีโออย่างละเอียด

• ออกกองร่วมกับทีมงานโปรดักส์ชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

•  เพศใดก็ได้ ชาย หญิง LGBTQ
•  วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาด้านบริหาร การขาย การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•  มีประสบการณ์ตรง 2-5 ปี
•  ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Excel, Word ได้ดี
•  มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก คล่องแคล่ว และมีทักษะในการเจรจาที่ดี
•  หากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ